Startpagina  | Terug  |   © 2006
 
 

Succesvol Onderhandelen

Onderhandelen doen we elke dag

Onderhandelen is iets dat we allemaal doen. Elke dag van ons leven worden we ermee geconfronteerd: de salarisonderhandeling met de baas, de discussie over aankopen met de partner, het zeuren over de bedtijd met de kinderen, de discussie over koffie halen met de collegae of het onderhandelen over SLA’s. Het komt vaak op het zelfde neer.

Mensen onderhandelen vaak zonder er erg in te hebben, maar toch is onderhandelen vaak de beste manier om een conflict uit de wereld te helpen. Onderhandelen is immers een erg doelgerichte wijze van communiceren.

Onderhandelen wil niet alleen zeggen dat je iets probeert te bemachtigen ten koste van een ander. Bij succesvol onderhandelen gaat het erom dat je een proces ingaat dat resulteert in een echte win-win-situatie. Alleen dan is er sprake van een duurzaam resultaat.

Mensen verschillen enorm van elkaar. En elk verschil kan aanleiding zijn tot een conflictsituatie. Op het moment dat je je wil oplegt aan een ander, dan leidt dat vaak topt een gevoel van frustratie, woede of zelfs vijandigheid bij de ander. Het gevolg is dat ‘het slachtoffer’ zich tegen je zal keren. Zijn of haar energie zal dan niet meer worden gestopt in het vinden van een zakelijke oplossing, maar juist in het uitvechten van een persoonlijke vete. Emotie speelt dan een te grote rol.

In onderstaande tabel worden twee onderhandelingsstijlen toegelicht: ‘soft’ en ‘hard’ positioneel onderhandelen:

SOFT ONDERHANDELEN

HARD ONDERHANDELEN

Onderhandelaars zijn vrienden

Onderhandelaars zijn tegenstanders

Doel is overeenstemming

Doel is overwinnen

Gebaseerd op wederzijds vertrouwen

Gebaseerd op wantrouwen

Aanbiedingen doen

Bedreigen

Persé overeenstemming willen bereiken

Halsstarrig aan eigen positie vasthouden

 

Beide stijlen van positioneel onderhandelen brengen gevaar met zicht mee. Bij soft onderhandelen wordt het eigen belang soms vergeten en bij het hard onderhandelen vergeet men het belang van de andere partij. Het resultaat is dan vaak een overeenkomst die uit balans is. Een dergelijke overeenkomst is vaak alleen op korte termijn voor één van beide partijen gunstig. Uiteindelijk zal het de duurzaamheid van de relatie geen goed doen. De continuïteit van de relatie, de overeengekomen diensten en daarmee de bedrijfscontinuïteit komen dan in gevaar.

 

Principieel onderhandelen

In bovenstaande paragraaf zijn de verschillen tussen ‘hard’ en ‘soft’ onderhandelen toegelicht.

Managers zouden bij voorkeur gebruik moeten maken van de technieken van het zogenaamde principieel onderhandelen.

Bij principieel onderhandelen gaat het erom dat je op basis van wederzijds respect en vriendelijke communicatie tot effectieve resultaten weet te komen. De nadruk ligt op het verkrijgen van winst en toegevoegde waarde voor de organisatie. Feitelijk is het gebaseerd op vier fundamentele principes:

Personen - praat niet over personen, maar over de uitdaging

Belangen - het gaat niet om standpunten, maar om de wederzijdse belangen

Opties - werk verschillende optionele scenario’s uit

Criteria - het resultaat van de onderhandelingen moet objectief meetbaar zijn

Doelstelling van de onderhandeling is om de belangen van beide partijen te behartigen. Wanneer men halsstarrig een standpunt in blijft nemen, wordt vaak niet duidelijk wat de echte achterliggende doelstellingen en belangen van beide partijen zijn.

We zetten de drie hierboven genoemde onderhandelingsstijlen nog eens uiteen in een tabel.

POSITIONEEL ONDERHANDELEN

PRINCIPIEEL ONDERHANDELEN

Probleemgericht

Oplossingsgericht

Welke stijl kies je voor de onderhandeling?

Wat kunnen we bereiken?

SOFT

HARD

PRINCIPIEEL

Vrienden

Tegenstanders

Probleemoplossers

Overeenstemming

Overwinning

Beste uitkomst

Vertrouwen

Wantrouwen

Zakelijk, zonder emotie

Aanbiedingen

Bedreigingen

Belangen verkennen

Aansturen op overeenkomst

Vasthouden aan positie

Uitkomst op basis objectieven criteria

 

De basisprincipes van effectief onderhandelen zijn van toepassing op alle fasen van de onderhandeling: vanaf het moment dat men nadenkt over een onderhandeling tot het moment waarop een onderhandeling succesvol worden afgesloten of juist op basis van objectieve criteria wordt stopgezet.

Onderhandelen kent drie fasen. Per fase noemen we een aantal belangrijke steekwoorden:

Analyse
Diagnose: Informatie verzamelen, belangen, vijandigheid en weerstanden, mogelijke communicatieproblemen.

Planning
Ideeën genereren, beslissingen nemen, problemen van mensen, erkenning van wederzijdse belangen.

Discussie
Verschillen perceptie, weerstand, erkenning van frustratie, wederzijdse opties, gezamenlijk belang en voordeel.

Als beide partijen gezamenlijk een goede oplossing zien en implementeren, dan zal dat vaak de persoonlijke relatie ook verbeteren.

Onderhandelaars moeten inzien dat zij geconfronteerd zullen worden met diverse factoren die communicatie bemoeilijken:

verschil in perceptie tussen beide partijen

emotie

ontbreken van goede communicatieve vaardigheden.

We hoeven niet een erkende psycholoog te zijn om goed te kunnen onderhandelen, maar het is wel van groot belang dat we onze eigen emoties, zoals angst, weerstand, frustratie en vernedering herkennen en onder controle hebben. We moeten ons er ook terdege van bewust zijn dat de andere partij met soortgelijke emoties kan kampen.

We hoeven ook geen psycholoog te zijn om te begrijpen dat dergelijke emoties invloed hebben op het vermogen van de onderhandelaars om zich te concentreren op het vinden van oplossingen. Als we dus weten dat er problemen spelen op het emotionele vlak, dan is het beter dit te erkennen en separaat van de eigenlijke inhoudelijke discussie bespreek baar te maken. Het wordt dan eenvoudiger om een acceptabele overeenkomst te sluiten.

Nu kan de overeenkomst contractueel worden vastgelegd. De waarden die in deze overeenkomst worden opgenomen zijn gebaseerd op de huidige dienstverlening. Deze basisgetallen worden samengesteld door bijvoorbeeld een periode van drie maanden de kengetallen die de performance van een dienst karakteriseren te monitoren en vast te leggen. Als er sprake is van seizoensinvloeden, dan kan het ook nodig zijn om een langere periode te observeren.

Het is belangrijk dat voor een contract of SLA wordt ondertekend, dat de doelstellingen reëel zijn. Als er sprake is van een te lage performance in de huidige situatie, dan moeten wellicht de doelstellingen naar boven worden bijgesteld. U moet zich er dan wel van verzekeren dat de huidige werkbelasting dit toelaat. Doelstellingen die irreëel zijn, werken vaak erg demotiverend.

Als we de resultaten van soft, hard en principieel onderhandelen voor de eigen zaak in een getal zouden uitdrukken en tegen de tijd in een grafiek zouden plaatsen, zou het resultaat er als volgt kunnen uitzien:

Fig. 1 – Resultaat van onderhandelen

 

Voor ‘softe onderhandelaars’ geldt dat zij over het algemeen te snel streven naar overeenstemming. Het zijn vaak sociale mensen die wellicht te snel het belang van harmonie laten prefaleren boven het eigen belang. Als men echter de eigen positie niet in stand houdt, komt ook het niveau van dienstverlening in gevaar. Zelfs als men ‘soft’ onderhandelt, maar wel goed de eigen positie in het kader van continuïteit weet te hanteren, is het maar mogelijk een heel erg magere resultaatsverbetering te laten.

Voor ‘harde’ onderhandelaars geldt dat zij geen oog hebben voor het belang van de tegenpartij. Voor de langere termijn doet dit de relatie meestal geen goed. De resultaten van onderhandelen zullen steeds verder afnemen.

Bij principieel onderhandelen probeert men op basis van inzicht in wederzijdse belangen tot een optimaal resultaat te komen, een ware win-win-situatie, waarbij beiden tevreden zijn met de uitkomst van de onderhandelingen. Men streeft niet naar een maximaal resultaat, maar naar een optimaal resultaat. Openheid, zakelijkheid, objectiviteit en doelgerichtheid zijn kernbegrippen bij dergelijke onderhandelingen.

Voor de totstandkoming van een gezonde situatie is de relatie tussen klant en leveranciers van levensbelang. In eerste instantie om te kunnen voldoen aan de voorwaarden zoals opgenomen in het contract of de SLA. Maar later ook vooral om elkaar te kunnen versterken.

 

Het onderhandelingsprobleem oplossen

Onderhandelen is per definitie een bezig houdt met het oplossen van een probleem. Het probleem is dat er twee of meer partijen zijn die onderling tegenstrijdige belangen hebben.

Het proces om dit op te lossen kent drie primaire stappen.

Stap 1: Bepalen van doelstellingen en beperkingen

Vraag de klant wat belangrijk voor hem is. Vaak zal dit gaan over bedrijfskundige zaken.

Laat zien dat u begrijpt wat de klant belangrijk vindt door een samenvatting te geven van zijn wensen.

Vertel hem (haar) daarna wat belangrijk voor u is. Vertel ook meteen binnen welke grenzen u wenst te bewegen. Wat zijn de beperkingen aan uw flexibiliteit.

Stap 2: Alternatieven in kaart brengen

Bepaal als eerst of er sprake is van veel discrepantie tussen uw doelstellingen en die van de klant.

Vraag de klant hoe het verschil overbrugd kan worden.

Vertel de klant vervolgens welke mogelijkheden u zelf ziet om de afstand te overbruggen.

Probeer gezamenlijk alternatieven te vinden die bijdragen tot de doelstellingen van zowel u als de klant.

Stap 3 Ontwikkel een Oplossing

Probeer uit de gegenereerde alternatieven uit de vorige stap te komen tot een oplossing waarbij zowel het belang van u als van de klant gediend wordt.

Bevestig vervolgens dat u allebei de implicaties van deze keuze begrijpt en dat u aan de gekozen oplossing gecommitteerd bent.

Stel u zakelijk op. Wordt niet persoonlijk en houd oog voor uw eigen belang.

Om succesvol te kunnen onderhandelen, moet aan drie belangrijke voorwaarden worden voldaan:

De kwestie is onderhandelbaar
Er is een kwestie waarbij ruimte is voor onderhandeling.

Beide partijen staan open voor de onderhandeling
Men is bereid te zoeken naar een compromis. Een compromis mag nooit het doel zijn. Maar kan wel het gevolg zijn van de onderhandeling.

De onderhandelende partijen vertrouwen elkaar
De partijen vertrouwen erop dat de andere partijen zich zullen committeren aan uitspraken en afspraken die gedaan worden tijdens de onderhandelingen.

 

Onderhandelen is communiceren

Het is belangrijk te beseffen dat ook onderhandelen een vorm van communicatie is.

We zeiden het al in een eerdere uitgave: Voor communicatie zijn minstens 2 personen nodig. De één zegt, schrijft, tekent of doet iets. De ander luistert, leest of kijkt. De eerste persoon is de zender, de tweede de ontvanger. Wat de zender zegt, schrijft, tekent of doet heet de boodschap. De zender heeft een boodschap voor de ontvanger.

Communicatie ziet er schematisch als volgt uit:

Zender -> Boodschap -> Ontvanger

Er zijn echter factoren die het ontvangen van de informatie kunnen verstoren. Deze zogenaamde stoorzenders zorgen er voor dat de informatie anders aan komt dan dat deze verzonden wordt.

Het is voor de onderhandeling noodzakelijk dat beide partijen zich zowel als zender als ontvanger kunnen opstellen. In de praktijk komt het helaas te vaak voor dat één van de onderhandelende partijen enkel wenst te zenden en geen moeite doet om naar de ander te luisteren. In dat geval wordt het vinden van een compromis wel erg lastig.

Onderhandelen in stappen

Over onderhandelen zijn boeken vol geschreven. Wij zullen de toelichting hier verder bepertk houden. Elk model voor onderhandelen gaat echter vaak uit van een bepaald stappenplan:

Feitelijk zijn er vijf stappen te onderscheiden:

Voorbereiden

Verken uw eigen positie en die van de andere partije.
Ken uw ‘Must Haves’, waarover mag niet onderhandeld worden?
Bepaal uw grenzen.
Bepaal uw initiële inzet.

Argumenteren

Bedenk argumenten die uw standpunt onderbouwen.
Presenteer uw argumenten.

Voorstel doen

Presenteer uw voorstel.
Let op non-verbale signalen.

Onderhandelen

Luister naar het voorstel van de andere partij.
Bepaal het verschil in voorstel.
Wissel ideeën uit over een mogelijke oplossing.

Sluiten van overeenkomst

Concludeer wat beste oplossing is.
Bepaal of u met deze oplossing kunt leven.
Leg deze conclusie vast.

Belangrijk bij het ingaan van de onderhandelingen is ujw grondhouding. Onderhandelen gaat niet over ‘winnen’ of ‘verliezen’. Het gaat erom dat u weet wat voor uw klant belangrijk is en dat u deze zaken ook erkend als zijnde belangrijk.

Alleen dan kunt u uw dienstverlening op de wensen van uw klant afstemmen. Alleen dan zal ook een relatie voor lange tijd geborgd kunnen worden.


Deze tekst is samengesteld door Management Start.
(c) 2005

Reageer op dit artikel...